VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
(ďalej aj ako „VOP“)

I. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Otcovia a dcéry, s. r. o., so sídlom Slovienska 5/D, 841 01 Bratislava, SR, IČO: 35 939 656 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro,  vl. č. 36368/B (ďalej aj ako „predávajúci”), a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je najmä nákup tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho na adrese: www.otcoviaadcery.sk (ďalej aj ako „internetový obchod predávajúceho“).

Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, podmienkami objednávanej služby alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kúpna zmluva sa uzatvára v Slovenskom jazyku a komunikácia rovnako prebieha v Slovenskom jazyku.

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ. Kupujúca osoba zároveň musí mať minimálne 18 rokov. Vzhľadom na rozdielnu právnu úpravu spotrebiteľských a podnikateľských vzťahov, najmä s prihliadnutím na zvýšenú ochranu spotrebiteľov je nutné zvýšiť pozornosť pri čítaní týchto VOP a dôsledne rozlišovať ustanovenia, ktoré obsahujú pojmy „kupujúci“, „spotrebiteľ“ a „podnikateľ“, pričom „kupujúcim“ je označený „spotrebiteľ“ a „podnikateľ“, ale napr. „spotrebiteľom“ nie označený „podnikateľ“.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Slovenského právneho poriadku, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Podnikateľom sa rozumie najmä:

– osoba zapísaná v obchodnom registri,

– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

– osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

– osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa pre účely VOP rozumie aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar alebo služby pre účely svojej podnikateľskej činnosti. Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO) alebo daňové identifikačné číslo (DIČ), tak platí, že nákup tovaru alebo služby realizuje pre svoju podnikateľskú činnosť a berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá, ktoré sa vzťahujú v týchto VOP na podnikateľov. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP a ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami Slovenského právneho poriadku, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

II. Identifikácia predávajúceho

obchodné meno: Otcovia a dcéry, s. r. o.
sídlom: Slovienska 5/D, 841 10 Bratislava
IČO: 35939656

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 36368/B

DIČ: 2022018240
IČ DPH: SK2022018240
emailová adresa: otcoviaadcery@gmail.com

telefónne číslo: +421 905 711 940
bankové spojenie:                 

peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK88 0900 0000 0001 7927 7893
SWIFT (BIC): GIBASKBX

III. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Všeobecné podmienky

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára (ďalej aj ako „objednávka“) v internetovom obchode predávajúceho.

Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k tovaru alebo poskytnutie služby za kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode predávajúceho. Predávajúci môže pri tovare alebo službe uvedenej v internetovom obchode predávajúceho určiť, že určené tovary alebo služby môžu byť využité len za určitých podmienok (poveternostné podmienky, zdravotný stav klienta a pod.).

Kúpnu zmluvu môže kupujúci uzavrieť aj v prospech tretej osoby, pričom táto je ňou viazaná až okamihom, keď s ňou prejaví súhlas (ďalej aj ako „určená osoba“), pokiaľ určená osoba nedá súhlas alebo súhlas odoprie pre takýto tovar alebo službu tak platí, že zmluva bola uzatvorená iba medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci v celom rozsahu zodpovedá za úplné a riadne sprostredkovanie všetkých potrebných informácií určenej osobe, najmä ju musí oboznámiť so zmluvnými podmienkami a týmito VOP.

Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej aj ako „akceptácia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky, najmä informácie stave objednávky, o zaplatení kúpnej ceny, o tom, že objednaný tovar bol expedovaný/odoslaný, alebo potvrdenie o nákupe tovaru alebo služby.

Akceptácia objednávky je informácia pre kupujúceho, že návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho bol prijatý a bude spracovaný. Akceptácia objednávky nepredstavuje potvrdenie o uhradení kúpnej ceny za objednaný tovar alebo službu.  Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru alebo služby, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo služby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru alebo lehote poskytnutia služby, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný alebo kde bude služba poskytnutá a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o prípadnej cene a podmienkach nákladov súvisiacich s poskytnutím služby, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená momentom odoslania objednávky kupujúcim. V prípade, že kupujúci nedostane v lehote dvoch (2) dní od odoslania objednávky akceptáciu objednávky, tak je kupujúci povinný kontaktovať predajúceho za účelom overenia, či objednávka bola riadne predávajúcemu doručená.

Osobitná úprava pre spotrebiteľa

V prípade spotrebiteľa akceptácia objednávky predstavuje potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy podľa § 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Kúpna zmluva sa uzatvára elektronicky bez vlastnoručného podpisu kúpnej zmluvy. Zmluvné podmienky tvoria tieto VOP, popis tovaru alebo služby uvedený v internetovom obchode predávajúceho, kupujúcim vyplnená objednávka a akceptácia objednávky.

IV. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

– dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

– poskytnúť na základe objednávky kupujúcemu (určenej osobe) službu v dohodnutom rozsahu, kvalite, lehote a termíne;

– zabezpečiť, aby dodaný tovar alebo služba spĺňala platné právne predpisy SR;

– bezodkladne po uzatvorení kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru alebo spolu s poskytnutím služby poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu;

– odovzdať kupujúcemu (určenej osobe) najneskôr spolu s tovarom alebo najneskôr spolu s poskytnutím služby v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar alebo poskytnutú službu.

V. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci pred odoslaním objednávky je týmto informovaný o tom, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar alebo službu.

Kupujúci je povinný:

– prevziať objednaný tovar alebo umožniť predávajúcemu poskytnutie objednanej služby;

– pri doručení tovaru sa preukázať osobným dokladom – občianskym preukazom, zástupcovi kuriérskej služby, pre účel zistenia totožnosti a splnenia podmienky dosiahnutého veku 18 rokov;

– zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru alebo nákladov na poskytnutie služby;

– oznámiť predávajúcemu najneskôr pri dohode o termíne poskytnutia služby potrebné údaje o kupujúcom alebo určenej osobe v prípade, ak má byť služba poskytnutá inej osobe ako priamo kupujúcemu; následná zmena určenej osoby je možná len so súhlasom predávajúceho;

– potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru alebo poskytnutie služby svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby alebo určenej osoby;

– dohodnúť konkrétny termín a miesto dodania služby spôsobom uvedeným v objednávke alebo v akceptácii objednávky, a to v lehote určenej na poskytnutie služby, pri popise služby v internetovom obchode predávajúceho; ak nie je uvedené inak, tak je táto lehota tri (3) mesiace odo dňa zaplatenia kúpnej ceny; v prípade, ak v tejto lehote nedôjde z dôvodu na strane kupujúceho k poskytnutiu služby, záväzok predávajúceho poskytnúť objednanú službu zaniká bez nároku kupujúceho na kompenzáciu alebo vrátenie kúpnej ceny;

– preukázať sa potvrdením o nákupe a zaplatení služby v mieste poskytnutia služby, inak mu môže byť poskytnutie služby odopreté bez nároku na kompenzáciu (to platí aj pre prípad poskytovania služby určenej osobe, kde túto povinnosť musí splniť určená osoba); kupujúci ako aj určená osoba, zodpovedá za to, že v čase poskytnutia služby je zdravotne spôsobilý na prijatie plnenia služby, a že nič nebráni tomu, aby mu boli služby poskytnuté; pokiaľ predávajúci uvádza akékoľvek riziká alebo požiadavky na zdravotný stav kupujúceho (určenej osoby), jeho vek, ustrojenie (oblečenie, obuv) a podobne, a tieto kupujúci (určená osoba) v čase poskytovania služby nespĺňa, je predávajúci alebo konečný poskytovateľ služby oprávnený odoprieť poskytnutie služby kupujúcemu (určenej osobe) bez nároku na kompenzáciu.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Kupujúci má právo na poskytnutie služby v rozsahu, kvalite, lehote, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Kupujúci (určená osoba) využívajú objednané služby na vlastné nebezpečenstvo.

VI. Dodacie podmienky

Tovar

Obvyklá dostupnosť tovaru s predpokladaným termínom jeho doručenia je uvedená v popise pri každom tovare v internetovom obchode predávajúceho. Tieto informácie sa však môžu bez upozornenia zmeniť (napr. z dôvodu zaslania viacerých objednávok na rovnaký tovar) a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru vo všetkých alebo niektorých odberných miestach alebo určitými spôsobmi dopravy.

Služba

Obvyklá dostupnosť služby s predpokladaným termínom jej zabezpečenia je uvedená v popise pri každej službe v internetovom obchode predávajúceho. Tieto informácie sa však môžu bez upozornenia zmeniť (napr. z dôvodu zaslania viacerých objednávok na rovnakú službu) a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkanej služby vo všetkých alebo niektorých odberných miestach.

V prípade objednávky služieb sa kupujúci riadi podmienkami, ktoré sú zverejnené, resp. uvedené v akceptácii objednávky alebo v potvrdení nákupe služby. 

Pokiaľ popis služby alebo akceptácia objednávky uvádzajú potrebu dohodnúť konkrétny termín alebo miesto poskytnutia služby, tak je kupujúci povinný si tieto podmienky dohodnúť  spôsobom uvedeným v popise služby alebo akceptácii objednávky.

Rezervácia termínu a miesta poskytovania konkrétnej služby je záväzná. Rezervácia musí byť urobená v dostatočnom predstihu pred uplynutím doby na poskytnutie služby, inak predávajúci nenesie zodpovednosť za nemožnosť poskytnutia služby v rámci zostávajúcej doby na poskytnutie služby.

Kupujúci berie na vedomie, že rezervácia by mala byť vykonaná najmenej dva až šesť týždňov pred plánovaným termínom dodania služby. Rezerváciu je možné zo strany kupujúceho zrušiť najneskôr päť (5) pracovných dní pred dohodnutým termínom dodania služby a kupujúci je oprávnený dohodnúť nový termín dodania služby v rámci zostávajúcej lehoty na poskytnutie služby.

Zrušenie termínu po tejto lehote je spoplatnené storno poplatkom 50% kúpnej ceny, pričom kupujúci má právo na rezerváciu nového termínu poskytnutia služby v rámci zostávajúcej doby na poskytnutie služby za predpokladu doplatenia kúpnej ceny dohodnutej služby.

Pri zrušení rezervácie v deň poskytnutia služby alebo v prípade nedostavenia sa na miesto poskytnutia služby prepadá poskytnutie služby bez nároku na vrátenie kúpnej ceny.

Kúpna cena

Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode predávajúceho sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné a obsahujú aj príslušnú DPH, respektíve všetky dane a poplatky, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za doplnkové služby alebo dopravu, ktoré sú uvádzané až v rámci rekapitulácie objednávky pred jej záväzným potvrdením s povinnosťou platby a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby internetového obchodu predávajúceho, je predávajúci oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal akceptáciu objednávky. Predávajúci v takomto prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

– cena tovaru alebo služby je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);

– u ceny tovaru alebo služby chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;

– zľava na tovar alebo službu presahuje viac ako 30 % bez toho, aby tovar alebo služba boli súčasťou zvláštnej reklamnej kampane.

VII. Termín dodania

Tovar

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Pokiaľ tovar nie je skladom, tak je pri ňom uvedený orientačná lehota dodania a tovar bude dodaný až potom, ako predávajúci potvrdí kupujúcemu, že tovar má skladom.

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

Služba

Dodanie služby je časovo obmedzené, t.j. záväzok predávajúceho poskytnúť zakúpenú službu je časovo obmedzený, a to na tri (3) mesiace odo dňa zaplatenia kúpnej ceny, pokiaľ v akceptácii objednávky alebo v potvrdení o nákupe služby nie je uvedené inak.

Ak sa má na základe zmluvy poskytnúť služba spotrebiteľovi pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, tak spotrebiteľ musí dať osobitný výslovný súhlas na poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, inak predávajúci nie je povinný poskytnúť službu skôr ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

V prípade, že spotrebiteľ oznámi predávajúcemu, že chce dodať službu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, od zmluvy však môže odstúpiť do momentu úplného prijatia služby. Spotrebiteľ je v takomto prípade povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Predávajúci poskytne službu v konkrétnom termíne dohodnutom s kupujúcim, ktorý musí byť určený v rámci lehoty uvedenej v akceptácii objednávky. Po uplynutí tejto lehoty stráca kupujúci nárok na poskytnutie objednanej služby bez nároku na kompenzáciu alebo vrátenie kúpnej ceny.

Predĺženie uvedenej lehoty je možné iba na základe súhlasu predávajúceho, podmienky predĺženia lehoty je nutné si dohodnúť telefonicky, e-mailom alebo písomne najneskôr päť (5) pracovných dní pred uplynutím lehoty na dodanie služby.

Predávajúci je oprávnený z objektívnych dôvodov (napr. poveternostné podmienky, kapacity letiska, technický stav lietadiel, kapacity konečného poskytovateľa služby) zmeniť termín poskytovania služieb, ktorý oznámi kupujúcemu.

Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok poskytnúť službu v dohodnutej lehote z iného dôvodu než na strane kupujúceho alebo určenej osoby, kupujúci ho vyzve, aby poskytol službu v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci neposkytne službu ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je následne oprávnený odstúpiť od zmluvy.

VIII. Miesto dodania a doručovanie

Tovar

Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo dohodnuté iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru. Miesto doručenia sa zvyčajne určí podľa podmienok zvoleného typu doručovania, respektíve podmienok prepravcu.

Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je dohodnutý v kúpnej zmluve alebo dohodnutý iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru. Čas doručenia sa zvyčajne určí podľa podmienok zvoleného typu doručovania, respektíve podmienok prepravcu.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar spotrebiteľovi na miesto a v časovom rozsahu dohodnutom v zmluve, predávajúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru.

Pri spotrebiteľovi sa tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru spotrebiteľovi alebo inej osobe určenej spotrebiteľom.

Pri podnikateľovi sa tovar sa považuje za dodaný jeho prevzatím podnikateľom alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku podľa prepravných podmienok dopravcu a tovar skontrolovať ihneď po jeho doručení.

V prípade zistenia existencie vady je spotrebiteľ povinný postupovať podľa reklamačného poriadku.

Spôsob doručenia prostredníctvom poštových prepravcov

Podmienky doručovania prostredníctvom poštových prepravcov majú prednosť pred týmito VOP. Tieto VOP podmienky slúžia pre základnú orientáciu pri výbere spôsobu dopravy tovaru.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou – Obchodný balík

Cena za dodanie tovaru (poštovné) je závislá od hmotnosti a veľkosti zásielky a od spôsobu zvolenej platby za tovar. Cena za dodanie tovaru sa kupujúcemu zobrazí po výbere spôsobu zvolenej platby za tovar. Cena za dodanie tovaru nezahŕňa žiadne ďalšie služby. Pokiaľ nebude kupujúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie.

O odoslaní zásielky bude kupujúci informovaný e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu oznámenú kupujúcim v objednávke.

Kupujúce berie na vedomie, že niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. V takom prípade poštovné zostáva bezo zmeny. Pokiaľ by z technických alebo logistických dôvodov zaslanie prebiehalo v niekoľkých etapách, bude si predávajúci účtovať poštovné len jeden krát.

Všetky zásielky predávajúci sleduje až do ich doručenia, snaží sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Služba

Kupujúci (určená osoba) je povinný prijať plnenie služby v mieste, ktoré je predávajúcim alebo konečným poskytovateľom služby a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným dohodnutým spôsobom v čase pred poskytovaním služby.

Predávajúci je oprávnený z objektívnych dôvodov (napr. poveternostné podmienky, kapacity letiska, technický stav lietadiel, kapacity konečného poskytovateľa služby) zmeniť miesto poskytovania služby, ktoré včas oznámi kupujúcemu.

Kúpna cena za poskytnutie služby nezahŕňa dopravu kupujúceho (určenej osoby) na miesto poskytovania služby. Kúpna cena za poskytnutie služby nezahŕňa žiadne ďalšie služby.

V prípade, ak predávajúci alebo konečný poskytovateľ služby poskytne službu kupujúcemu (určenej osobe) na dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne, kupujúci (určená osoba) je povinný prijať plnenie služby a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a poskytnutí služby.

Služba sa považuje za poskytnutú a prijatú okamihom poskytnutia služby kupujúcemu (určenej osobe). Poskytnutím služby kupujúcemu (určenej osobe) sa rozumie poskytnutie služby na dohodnutom mieste, prijatie plnenia služby kupujúcim (určenou osobou).

V prípade zistenia existencie vady poskytovania služby je predávajúci alebo konečný poskytovateľ služby povinný umožniť kupujúcemu (určenej osobe) vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady služby, ktorého správnosť potvrdí predávajúci alebo konečný poskytovateľ služby. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu sa môže následne kupujúci rozhodnúť, či príjme službu s vadou a uplatní si následne zľavu alebo neprijme službu s vadou a bude uplatní si nároky z reklamácie vád.

IX. Právo na odstúpenie od zmluvy

Dôvody na odstúpenie od zmluvy

Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, tak ho kupujúci vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote štrnásť (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, nedostupnosti techniky potrebnej na poskytnutie služby, nemožnosti plnenia služby z dôvodu na strane tretích osôb – konečných poskytovateľov služby, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru alebo služby dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, činnosť alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar alebo poskytnúť službu kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V takomto prípade môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov podľa tohto bodu, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo službu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote štrnásť (14) dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.  V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote, spravidla v lehote štrnásť (14) dní, neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim a ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený sám odstúpiť od kúpnej zmluvy s tým, že kupujúcemu vráti už zaplatenú kúpnu cenu.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade závažného porušenia povinností kupujúceho, najmä povinnosti uhradiť kúpnu cenu za objednané služby alebo tovar.

Právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu – spotrebiteľ

Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu má výlučne spotrebiteľ v zmysle príslušných právnych predpisov a dôvodov uvedených v tomto článku VOP.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru v čase od zaslania objednávky až do prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, ak nejde o prípady vylúčenia možnosti odstúpenia od zmluvy uvedené nižšie.

Spotrebiteľ má rovnako právo odstúpiť od kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, ak nejde o prípady vylúčenia možnosti odstúpenia od zmluvy uvedené nižšie.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy týkajúcej sa poskytnutia služieb do štrnásť (14) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (zaslania akceptácie objednávky) aj bez uvedenia dôvodu, ak nejde o prípady vylúčenia možnosti odstúpenia od zmluvy uvedené nižšie.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po tridsiatich (30) dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Forma odstúpenia od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy tak, že predávajúceho písomne, prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy umiestneného na príslušnej podstránke internetového obchodu predávajúceho alebo e-mailom na e-mailovej adrese otcoviaadcery@gmail.com informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti.

V odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Po prijatí odstúpenia od zmluvy predávajúci poskytne kupujúcemu potvrdenie o odstúpení od zmluvy na trvanlivom nosiči.

V prípade spotrebiteľa sa lehota odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho Slovienska 5/D, 841 10 Bratislava.  Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale.

Kupujúci berie na vedomie, že zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Ak nie je možné tovar vrátiť (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný) alebo ak je vrátený tovar poškodený alebo akokoľvek znehodnotený, môže predávajúci uplatniť u kupujúceho právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na náhradu škody voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci v takom prípade kupujúcemu vráti iba takto zníženú kúpnu cenu.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci zároveň započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného spotrebiteľom a po započítaní nárokov voči spotrebiteľovi vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

UPOZORNENIE: Adresa sídla spoločnosti Slovienska 5/D, 841 10 Bratislava, slúži na osobné vrátenie tovaru a predávajúci na tejto adrese tovar prevezme len za podmienky, že predávajúci a kupujúci sa vopred dohodnú na čase kedy kupujúci tovar predávajúcemu osobne vráti.

X. Výhrada dodania

Dodanie tovaru sa uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky.

Služby sa poskytujú len na území Slovenskej republiky.

XI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom predávajúceho a kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď spotrebiteľ alebo tretia osoba splnomocnená spotrebiteľom prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní spotrebiteľovi nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

Ak má predávajúci vec odoslať podnikateľovi, tak tovar sa považuje za odovzdaný podnikateľovi momentom odovzdania tovaru prvému dopravcovi k preprave, v takom prípade podnikateľovi umožní uplatniť si práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

XII. Platobné podmienky

Kúpna cena za tovar alebo službu dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená pri každom tovare alebo službe v internetovom obchode predávajúceho a v akceptácii objednávky.

Platba je možná iba v mene EURO.

Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar alebo službu predtým ako bude tovar odoslaný alebo bude služba poskytnutá.

Možnosti platby sú nasledovné:

– platba kartou;
– platba vopred bankovým prevodom.

Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky. Všetky spôsoby platby možno vybrať pred záväzným odoslaním objednávky. Platba zaslaním hotovosti alebo šekov nie je možná.

Iné možnosti platby sú možné iba po dohode s predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch vylúčiť určité možnosti platby.

XIII. Reklamácie – reklamačný poriadok

V prípade, že doručený tovar alebo poskytnutá služba má vady, kupujúci je povinný postupovať podľa reklamačného poriadku uvedeného nižšie.

V tejto súvislosti musí podnikateľ zobrať do úvahy, že v prípade nákupu tovaru alebo služby podnikateľom sa právne vzťahy týkajúce sa záruky a zodpovednosti za vady riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, na podnikateľov sa nevzťahuje ochrana poskytovaná spotrebiteľom, čiže podnikateľ nemá rovnaké práva ako spotrebiteľ a reklamácia môže byť pri podnikateľovi vybavená odlišným spôsobom ako u spotrebiteľa. Aj vzhľadom na vyššie právne povedomie podnikateľov o právnej úprave sa tento reklamačný poriadok vzťahuje najmä na spotrebiteľa, niektoré otázky týkajúce sa vád a záruky sú však upravené nižšie aj pre podnikateľov.

Tovar

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je v čase jeho prevzatia kupujúcim a počas záručnej doby, bez chýb, t.j. že tovar zodpovedá popisu, ktorý bol o tomto tovare uvedený na stránke internetového obchodu predávajúceho v čase predaja tovaru alebo v akejkoľvek sprievodnej dokumentácií dodanej s tovarom.

Ak je na tovare, jeho obale alebo v akejkoľvek sprievodnej dokumentácií dodanej s tovarom vyznačená doba spotreby, záručná doba trvá do posledného dňa vyznačenej doby spotreby (tovar s obmedzenou dobou spotreby) a má prednosť pred nižšie uvedenou záručnou dobou.

Záručná doba na tovar nadobudnutý spotrebiteľom cez internetový obchod predávajúceho je dvadsaťštyri (24) mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba na tovar nadobudnutý podnikateľom cez internetový obchod predávajúceho je 12 (dvanásť) mesiacov od dodania tovaru podnikateľovi.

Záručná doba na použitý tovar nadobudnutý spotrebiteľom cez internetový obchod predávajúceho je 6 (šesť) mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré vzniknú jeho použitím alebo opotrebením.

Záručná doba na použitý tovar nadobudnutý podnikateľom cez internetový obchod predávajúceho je  6 (šesť) mesiacov od dodania tovaru podnikateľovi. U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré vzniknú jeho použitím alebo opotrebením.

U spotrebného tovaru a spotrebných častí tovaru záruka platí len po dobu jeho životnosti, ktorá môže byť daná počtom použití, spôsobom použitia alebo inak. Prirodzené alebo obvyklé opotrebenie, používanie, zničenie tovaru (vzhľadom na jeho kvalitu, množstvo, spôsob alebo frekvenciu použitia alebo iné parametre), následkom jeho obvyklého používania, nie je chybou tovaru a predávajúci zaňho nezodpovedá.

Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré vznikli najmä v dôsledku zavineného konania alebo opomenutia kupujúceho, nesprávnym skladovaním, manipulovaním alebo prepravou, nesprávnym alebo neodborným zásahom do veci a za chyby ktoré vznikli v dôsledku používania, ktoré je v rozpore s príslušným návodom na použitie. Informácia o správnom použití, či už vo forme písomnej informácie pre používateľa alebo návodu na obsluhu prípadne užívateľského manuálu je vždy priložená k tovaru. Pokiaľ takýto dokument chýba, kupujúci nesmie takýto tovar použiť a je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho, ktorý zabezpečí dodanie príslušných dokumentov alebo vrátenie kúpnej ceny (pri vrátení tovaru predávajúcemu). Predávajúci tiež nezodpovedá za dôsledky vyššej moci.

Ak má tovar odstrániteľnú chybu, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti tovaru, výmenu tejto časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak má tovar neodstrániteľnú chybu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez chyby, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, avšak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak má tovar neodstrániteľnú chybu, ktorá nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez chyby, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

Predávajúci a kupujúci môžu na základe písomnej dohody zvoliť aj iný spôsob vybavenia reklamácie než ako je uvedené vyššie.

V prípade poskytnutia zľavy, nie je možné reklamovať chybu, pre ktorú bola zľava poskytnutá.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu existenciu chyby tovaru bezodkladne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za ďalšie chyby alebo škody, ktorým by bolo možné zabrániť pokiaľ by sa o chybe tovaru predávajúci dozvedel včas.

Spotrebiteľ musí uplatniť reklamáciu u predávajúceho v rámci záručnej doby.

Reklamáciu tovaru u predávajúceho spotrebiteľ uplatní doručením tovaru, dokladu o jeho kúpe a potvrdeného záručného listu (pokiaľ bol záručný list vydaný) na adrese predávajúceho Slovienska 5/D, 841 10 Bratislava a to osobne (za podmienky, že sa predávajúci s kupujúcim vopred dohodnú na čase vrátenia tovaru), alebo poštou spolu s písomnou informáciou:

– o dôvodoch reklamácie, spolu s popisom vytýkanej chyby tovaru;
– o požadovanom spôsobe vybavenia reklamácie, ak spotrebiteľa na to povaha vady oprávňuje;
– o spôsobe prevzatia tovaru alebo peňazí spotrebiteľom po skončení reklamačného konania (ak spotrebiteľ nezašle túto informáciu, je oprávnený príslušný spôsob zvoliť predávajúci);
– o kontaktných údajoch spotrebiteľa (tel. č., email).

Reklamácia sa považuje za uplatnenú spotrebiteľom dňom, kedy predávajúci prevezme reklamovaný tovar a bude disponovať popisom vád.

Tovar musí byť predložený so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom. Ak spotrebiteľ túto povinnosť poruší, predávajúci reklamáciu vybaví pokiaľ to bude možné.

Ak už bol ten istý tovar predtým reklamovaný, spotrebiteľ doloží tiež doklad o predošlej reklamácii.

Ak reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadnej reklamácie, predávajúci o tom bezodkladne informuje spotrebiteľa osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Predávajúci o uplatnení riadnej reklamácie spotrebiteľovi vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu odovzdá alebo zašle spotrebiteľovi. Dňom uvedeným v tomto protokole začína reklamačné konanie.

V prípade reklamácie uplatnenej spotrebiteľom predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, o čom bezodkladne informuje spotrebiteľa osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Reklamovaný tovar alebo vymenený tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom, keď ho prevezme akákoľvek osoba, ktorá disponuje písomným protokolom o uplatnení reklamácie.

Doba od uplatnenia reklamácie (práva zo zodpovednosti za vady) až do doby, kedy bol spotrebiteľ povinný opravený tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. V prípade spotrebiteľa, ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. V prípade zamietnutej reklamácie sa záručná doba o čas vybavenia reklamácie nepredlžuje.

Ak spotrebiteľ tovar neprevezme pri doručovaní poštou/kuriérom ani na druhý raz alebo na adrese predávajúceho Slovienska 5/D, 841 10 Bratislava ani do tridsať (30) dní od obdržania oznámenia o vybavení reklamácie (v závislosti na zvolenom spôsobe doručovania), je predávajúci oprávnený požadovať odmenu za skladovanie tovaru vo výške 0,50,- EUR za každý deň omeškania s prevzatím tovaru spotrebiteľom. Ak tovar podlieha rýchlej skaze alebo poklesu jeho hodnoty alebo ak spotrebiteľ nevyzdvihne tovar ani do deväťdesiat (90) dní od obdržania oznámenia o vybavení reklamácie, je predávajúci oprávnený tovar predať. Výťažok predaja bude, po odpočítaní záväzkov spotrebiteľa voči predávajúcemu, uložený u predávajúceho až do doby kým spotrebiteľ oňho nepožiada a neurčí spôsob jeho prevodu na kupujúceho.

Služba

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že služba bola poskytnutá v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov a že služba zodpovedá popisu, ktorý bol o tejto službe uvedený na stránke internetového obchodu predávajúceho v čase predaja služby alebo v akejkoľvek sprievodnej dokumentácií dodanej so službou.

Nie je možné reklamovať služby, ktoré neboli riadne objednané, zaplatené alebo rezervované.

Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

V prípade spotrebiteľa, ak ide o odstrániteľnú vadu služby, má spotrebiteľ právo, aby bola služba bezplatne, včas a riadne odstránená formou poskytnutia nového termínu objednaných služieb alebo samotného poskytnutia objednanej služby. Ak je to objektívne možné, môže spotrebiteľ namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby za inú aktuálnu službu v ponuke predávajúceho s tým, že dôjde k doplateniu alebo vráteniu finančného rozdielu medzi pôvodnou cenou a cenou aktuálne ponúkanej služby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú službu za bezchybnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti a ak je to s ohľadom na charakter služby možné.

V prípade spotrebiteľa, ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby bola služba poskytnutá, má spotrebiteľ právo (ak je to objektívne možné) namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby za inú aktuálnu službu v ponuke predávajúceho s tým, že dôjde k doplateniu alebo vráteniu finančného rozdielu medzi pôvodnou cenou a cenou aktuálne ponúkanej služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale zároveň o opakovanú odôvodnenú reklamáciu. Ak má služba neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni tomu, aby bola služba poskytnutá, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny služby. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu hodnotu objednanej služby, vrátane ďalších poplatkov (napr. poštovné).

Predávajúci a kupujúci môžu na základe písomnej dohody zvoliť aj iný spôsob vybavenia reklamácie než ako je uvedené vyššie.

V prípade poskytnutia zľavy, nie je možné reklamovať vadu, pre ktorú bola zľava poskytnutá.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu existenciu vady služby/poskytnutia služby bezodkladne po dodaní chybného plnenia. Predávajúci nenesie zodpovednosť za ďalšie vady alebo škody, ktorým by bolo možné zabrániť pokiaľ by sa o vade služby/poskytnutia služby predávajúci dozvedel včas.

Spotrebiteľ musí uplatniť reklamáciu za službu u predávajúceho najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa, kedy mohol identifikovať vady, inak stráca nárok na opravu vady resp. kompenzáciu za vady.

Reklamáciu tovaru u predávajúceho spotrebiteľ uplatní doručením tovaru, dokladu o jeho kúpe a potvrdeného záručného listu (pokiaľ bol záručný list vydaný) na adrese predávajúceho Slovienska 5/D, 841 10 Bratislava a to osobne (za podmienky, že sa predávajúci s kupujúcim vopred dohodnú na čase vrátenia tovaru), alebo poštou spolu s písomnou informáciou:

– o dôvodoch reklamácie, spolu s popisom vytýkanej vady služby/poskytnutia služby;
– o požadovanom spôsobe vybavenia reklamácie, ak spotrebiteľa na to povaha vady oprávňuje;
– o spôsobe prijatia služby alebo peňazí spotrebiteľom po skončení reklamačného konania (ak spotrebiteľ nezašle túto informáciu, je oprávnený príslušný spôsob zvoliť predávajúci),
– o kontaktných údajoch spotrebiteľa (tel. č., email).

Ak už bola už tá istá služba predtým reklamovaná, spotrebiteľ doloží tiež doklad o predošlej reklamácii.

Ak reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadnej reklamácie, predávajúci o tom bezodkladne informuje spotrebiteľa osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Predávajúci o uplatnení riadnej reklamácie spotrebiteľovi vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu odovzdá alebo zašle spotrebiteľovi. Dňom uvedeným v tomto protokole začína reklamačné konanie.

V prípade reklamácie uplatnenej spotrebiteľom predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, o čom bezodkladne informuje spotrebiteľa osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby za novú službu, ktorá spĺňa parametre reklamovanej služby. Reklamovaná služba sa považuje za poskytnutú spotrebiteľovi (určenej osobe) keď ju prijme spotrebiteľ (určená osoba).

XIV. Riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Kupujúci, v prípade nespokojnosti s tovarom alebo službou, by mal pred využitím iných právnych prostriedkov svoju nespokojnosť oznámiť najskôr predávajúcemu a určiť mu primeranú lehotu na reakciu, aby predávajúci mal možnosť bezodkladne vec vyriešiť k spokojnosti kupujúceho a predísť tak prípadným nedorozumeniam .

Ak má kupujúci pocit, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva je zároveň oprávnený podať na predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti, tzv. platformy RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorý je dostupný na odkaze: https://esc-sr.sk/podanie-staznosti/

XV. Ochrana osobných údajov

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy a pri uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho alebo tretích osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR. Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov sú upravené nasledovne:

 odkaze.

Prevádzkovateľ osobných údajov; osoba, ktorá spracúva Vaše osobné údaje:

Prevádzkovateľom osobných údajov je predávajúci uvedený v čl. II (Identifikácia predávajúceho) týchto VOP.

Právny základ a účely spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú spracúvame na základe zmluvného základu, t.j. na základe údajov poskytnutých pri objednávke tovaru alebo služby, bez spracúvania osobných údajov o kupujúcom nemôžeme poskytnúť predaj tovaru alebo služby.

Účelom spracúvania osobných údajov na základe zmluvného základu je zabezpečenie obchodnej činnosti predávajúceho, najmä identifikovanie kupujúce pri predaji tovaru alebo služby, zasielanie reklamných informácií, vybavovanie reklamácií, vystavovanie daňových dokladov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

O kupujúcom predávajúci spracúva nasledovné kategórie osobných údajov:

– identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, titul);
– kontaktné údaje (adresa trvalého/prechodného pobytu alebo bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa);

Doba spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje uchovávala predávajúci najviac dovtedy, kým je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa predávajúci riadi osobitnými predpismi, ktoré mu stanovujú lehoty uchovávania osobných údajov alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov. Osobné údaje sa však spracúvajú minimálne po dobu, kým je riadne dodaný tovar alebo služba a kým neuplynie záručná doba na tovar alebo nie je poskytnutá služba bez vád. Osobné údaje sa následne spracúvajú maximálne desať  (10) rokov najmä z dôvodu možných kontrol a preukázania splnenia si zákonných povinností počas dodania tovaru alebo služby.

Osobné údaje sú získavané nasledovne:

Osobné údaje, ktoré o kupujúcom spracúva predávajúci, pochádzajú od kupujúceho a boli poskytnuté pri objednaní tovaru alebo služby alebo pri registrácii v internetovom obchode predávajúceho.

Osobné údaj poskytuje predávajúci nasledovným subjektom:

Osobné údaje o kupujúcom predávajúci poskytuje iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

– doručovateľom/prepravcom tovaru;
– podnikateľom zabezpečujúcim vedenie účtovníctva a spravovanie daňovej agendy;
– komunikácia s bankou týkajúca sa platieb za tovary alebo služby;
– iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov o kupujúcom ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu oprávnených záujmov predávajúceho (napr. súdom, polícií, správnym orgánom, advokátom a pod.).

Poskytovanie osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ):

Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín.

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov:

Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov sú minimálne nasledovné:

– právo na prístup – kupujúci môže požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o ňom predávajúci spracúva;
–  právo na opravu – kupujúci môže požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o ňom predávajúci spracúva;
– právo na výmaz – okrem ďalších dôvodov uvedených v GDPR kupujúci môže požiadať, aby predávajúci vymazal osobné údaje v prípade, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

(ii) kupujúci namieta voči spracúvaniu vykonávanom na oprávnenom záujme predávajúceho;

 (iii) osobné údaje podľa názoru kupujúceho predávajúci spracúva nezákonne;

– právo na obmedzenie spracúvania – kupujúci môže predávajúceho požiadať, aby obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i) kupujúci namietol presnosť osobných údajov;

(ii) spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale kupujúci nechce výmaz týchto údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia;

(iii) predávajúci už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale kupujúci ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;

(iv) kupujúci vzniesol námietku proti spracovaniu osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, náš oprávnený záujem), a to až kým nebude overené, že oprávnené záujmy predávajúceho prevažujú nad oprávnenými záujmami kupujúceho;

– právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: www.dataprotection.gov.sk.

Všetky otázky a žiadosti ohľadom ochrany osobných údajov je potrebné zaslať na nasledovnú emailovú adresu: otcoviaadcery@gmail.com

XVI. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP v znení účinnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ.

Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská obchodná inšpekcia, web stránka: www.soi.sk.

Kupujúci je pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V prípade otázok k týmto VOP alebo ku zmluve môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom -mailu.

Stránky Predávajúceho môžu obsahovať odkazy na stránky iných subjektov. Predávajúci nie je zodpovedný za obsah týchto stránok a za služby ponúkané na týchto stránkach.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 1.5.2021

KONTAKTOtcovia a dcéry, s. r. o.
Slovienska 5D, Bratislava-Devín
www.otcoviaadcery.sk

Predaj na faktúru

otcoviaadcery@gmail.com
+421 905 711 940
IČO: 35939656
DIČ: 2022018240

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 36368/B